plaisio-4-thesewn-aloyminio-katheto-valena-legrand