medium_20150626142218_ntoui_porselanis_g4_dichroic_12v_stroggylo_me_kalodio_silikonis_15cm